Психолог советует

Психолог школы Вита Линниченко

 

На даному етапі розвитку загальної освіти однією з головних складових національної доктрини освіти та розвитку особистості дитини є перехід від індустріального до інформаційно-технологічного  суспільства, що  неможливо без реалізації особистісно-орієнтованих технологій навчання, максимальної індивідуалізації освіти, створення умов для саморозвитку і самосвіти дітей, усвідомленого визначення ними своїх можливостей і життєвих цілей. Виконання цих завдань можливе тільки за умов підвищення професійної самореалізації учителя.

 

     Ефективність управлінської діяльності учителя та його професійної діяльності взагалі ускладнюють існуючі об*єктивні проблеми і труднощі, до яких відносяться велике фізичне, психологічне та моральне навантаження вчителів, недостатній рівень здоров*я, ізольованість батьків від шкільного життя учнів, зниження навчальної мотивації, падіння престижу знань, надмірне зростання учбового навантаження на дітей тощо. До цих об*єктивних труднощів додаються проблеми суб*єктивного характеру, які стають суттєвими бар*єрами професійної діяльності вчителів:

1.      Неадекватна самооцінка вчителів.

2.      Схильність до надмірнного контролю.

3.      Емоційна холодність, відчуждення, надмірна інтровертованість педагогів.

4.      Формалізація відносин з дітьми.

5.      Емоційна нестабільність, агресивність, авторитарність.

6.      Надмірна суб*єктивність в оцінюванні учнів.

7.      Висока особистісна тривожність.

8.      Малодиференційований Я-образ вчителя, нездатність глибоко і повно аналізувати свої якості.

9.      Недостатня компетентність вчителів в роботі з дітьми, потребуючими додаткової педагогічної уваги (девіантними, обдарованими тощо).

 

   Головна мета  психологічного супроводження діяльності учителя психологічною службою школи є створення умов для зростання професійної самореалізації учителя, необхідність якої зростає в умовах роботи педагогічного колективу школи у 2002-2003 н.р. на засадах експерименту В.О.Киричука по психолого-педагогічному проектуванню розвитку особистості учнів. Така експериментальна робота вимагає від вчителя більш глибокої психологічної підготовки та компетентності, освідченості у питаннях різних напряках розвитку дітей і підлітків, а перед психологічною службою ставить додаткові завдання по наданню кваліфікованої психологічної підтримки діяльності учителя.

        Таким чином, можна виділити слідуючі напрямки, завдання та форми і методи роботи психологічної служби з педагогічним колективом школи:

 

Напрямки психологічного супроводження діяльності учителя

 

Основні цілі супроводження

 

Основний зміст супроводження

 

Основні форми і методи супроводження

Просвіта

вчителів

 

Психологізація освіти, здійснення особистісного-орієнтованого підходу до навчання і виховання з усвідомленням механізмів розвитку учнів

Розкриття основних психологічних механізмів розвитку когнітивної, емоційно-вольової, особистісної сфери учнів

Виступи на МО вчителів, педнанрадах, проведення дискусій, круглих столів, семінарів, рольові, ділові ігри та тренінги по засвоєнню нових технологій освіти та виховання учнів

Психодіагностика діяльності учителя

Виявлення негативних та позитивних елементів діяльності вчителя, аналіз причин існуючих проблемних ситуацій та можливостей їх подолання

Формування позитивної Я-концепції учителя

Вивчення психологічного клімату в колективі, дослідження професійного стиля діяльності учителя, особистісних властивостей, експертної оцінки діяльності учителя іншими учасниками НВП, аналіз комунікативної компетентності учителя; психологічний аналіз уроків

Психологічне

консультування

 

Розгляд та аналіз особистих професійних проблем і ситуацій, осоьистісних відносин в колективі та приватному житті

Надання психологічної підтримк в складних та ектремальних ситуаціях

Психологічні консультації, пошук та підтримання ресурсів успішної професійної діяльності та взаємовідносин

Психологічна корекція

Підтримка психологічного здоров*я вчителів, попередження внутрішніх і зовнішніх особистісних конфліктів

Зняття нервово-психічного напруження

Психологічне розвантаження, тренінги

 

   Під час здійснення самоекспертизи НВП в ССЗОШ № 170 психологічною службою школи було проведено опитування  педагогічного колективу, в ході якого вчителям запропонували зробити експертну оцінку різних аспектів діятельності служб школи, міри задоволеності реальним рівнем досягнень, зробити зауваження  і побажання з приводу актуальних проблем розвитку школи.

     Експертна оцінка педагогів дозволяє досягнути  більшої об*ективності в розумінні шкільних реалій та визначити приоритетність навчальних, виховних, методичних завдань  колектива у  поточному навчальному році.

Більш ніж 80% вчителів задоволені своєю роботою в школі у цілому, що свідчить  про позитивну професійну  установку педагогів та благоприємні умови, що склалися в школі для успішної діятельності вчителів.

      Найбольшу задоволеність викликають:

1.      Психологічний клімат в колективі, відношення між колегами;

2.      Стиль роботы адміністрації, рівень існуючої взаємодії та відносин з адміністративною групою.

3.      Психологічне супроводження  діятельності педагогів;

4.      Власна педагогічна діяльність вчителів у цілому ;

5.      Розподіл учбових навантажень;

6.      Оцінка праці вчителів  адміністрацією школи.

    Таким чином, безсумнівним ресурсом педагогичного складу школи є благоприємний психологічний  клімат и атмосфера співробітницта як з колегами, так і з администрацією школи. Отримані оцінки свідчать про відсутність відкритих конфліктів, конфронтації між колегами та  администрацією, дистанції між членами педколективу  у формальних та  неформальних відносинах.

     Найменшу задоволеність викликають:

1.      Рівень вивчення і запровадження педагогічних інновацій;

2.      Рівень методичної допомоги у плауванні та здійсненні навчальної діятельності;

3.      Рівень роботы шкільних методичних об*єднань.

Отримані дані свідчать про високий рівень неформальної взаємодії вчителів, домінування дружнього спілкування при недостатньо глибокому діловому співробутництві та деякому дефіциті взаємообміну професійними здобутками і досвідом.

    

      Загальна експертна оцінка вчителів ділових якостей адміністрації свідчить про наявність співробітництва з колективом, демонструє відсутність авторитарності, директивності в стилїроботи адміністрації, жорсткого домінування в прийнятті  управлінських рішень, плануванні і контролі. Це свідчить про відкритість адміністрації до ініціатив з боку вчителів, готовність до колективного обговорення обсуждениюпоточних ділових питань.

Більш низьку оцінку серед запропонованих ділових якостей адміністрації  отримала об*єктивність як здатність до неупередженого, обміркованого відношення до різних моментів шкільного життя: рейтинг об*єктивності серед управлінських здібностей адміністрації найнижчий. Це свідчить про необхідність розширення кола джерел інформації для винесення тих чи інших оцінок, розвиток психолоічної компетентності, поглиблення уявлень  адміністрації про проблеми та  ресурси колективу.

   З  точки зору  вчителів, наибільш  пріоритетними напрямками  діятельності школи є:

1.      Розвиток  творчих здібностей дітей.

2.      Виховання дисціпліни та культури поведінки учнів.

3.      Розвиток пізнавальних здібностей та мислення учнів.

4.      Профілактика педагогічної занедбаності учнів.

Як бачим, на передній  план виходять питання, що розглядаються в межах розвивальної та виховної функції школи. З одного боку, це говорить про певну гуманітарну орієнтацію педагогів, розуміння розвивальних завдань сучасної освіти, яка ураховує  потенціал та  інтереси кожного учня. З іншого боку, це свідчить про те, що на даний момент такі завдання не в повній мірі виконуються в межах існуючої практики практики навчання дітей, а педколектив відчуває певні труднощі  відносно їх реалізації

  Таким чином, напрямками розвитку НВП у школі, що потребують модернізації, є:

1.      Учбова та неучбова діятельность, яка стимулює розвиток пізнавальної активності та  творчих здібностей учнів.

2.     Формування  шкільної «субкультури», культивування моральних цінностей, відповідних до національних та виховних завдань навчального закладу.

    Виконання поставлених завдань психологічного супроводу діяльності педагогів є найбільш оптимальним за умов використання активних форм роботи, які дозволяють розкрити творчий та особистісний потенціал членів колективу, створити умови для саморозкриття та отримання зворотного зв*язку від інших, для більш глибокого розуміння та аналізу мотивації професійної діяльності, інших чинників, що визначають ефективність навчання та виховання учнів.

  Одним із засобів досягнення більш глибокого порозуміння мотивів, перешкоджень та ресурсів професійної діяльності вчителів, створення  атмосфери творчого обміну та співпраці може бути розроблена нами та запропонована рольова гра «Портрет професіонала» (диводаток 1). Опрацювання технології цієї гри серед вчительського колективу ССЗОШ № 170 та серед групи заступників директорів з навчальної роботи шкіл Київського раойну дає підставу вважати цю гру непоганим інструментом підвищення педагогічної рефлексії та поглиблення уявлень про особистісний  потенціал педагогічного колективу (диводаток 3) та перешкоди діяльності (див.додаток 2).

              Додаток 1

Ход подготовки и проведения деловой игры с педагогическим составом

«Портрет профессионала»

 

Цель игры:

 

v    развитие педагогической рефлексии, расширение опыта переживания глубинных мотивов деятельности  и их проявления во взаимодействии с другими людьми;

v    осознание стиля и мотивации  профессиональной деятельности педагогов, осознание собственной жизненной и профессиональной позиции в педагогическом взаимодействии;

v    развитие сотрудничества,  взаимной поддержки, интеграции и  осмысленности профессиональной деятельности учителей.

 

Задачи игры:

 

v    вербализация, визуализация ценностных приоритетов педагогов;

v    осознание и вербализация ведущей профессиональной направленности учителей, ресурсов и профессиональных деформаций педагогов, сложившегося стиля работы, делового сотрудничества и взаимодействия с администрацией.

 

Общая сюжетная линия

 

1.     Введение в игру.- 5 мин

2.     Разминка. – 7 мин

3.     Деление на группы. – 7 мин

4.     Работа в группах. – 20 мин

5.     Презентация результатов групповой работы – 25 мин

6.     Рефлексия игры.- 10 мин

 

Общее время игры – 1 час 15 мин

 

 

Ход игры

 

1.  Введение в игру. - 5 мин.

Сообщение общих целей и задач игры. Выделение принципов индивидуальной и групповой работы.

2. Разминка. – 7 мин

Индивидуальная работа с бланками ответов. Выделение профессионально важных качеств педагога и управленца в рамках личностно-ориентированного обучения уч-ся. Самооценка – идентификация с выделенными качествами.

Проверка произведенного выбора.

3. Деление на группы. – 7 мин.

Идентификация учителей с одним из предложенных афоризмов как  девизом профессиональной деятельности, передающих суть личного  профессионального кредо педагогов. Присоединение к группе коллег, сделавших такой же выбор.

4. Работа в группах. – 20 мин.

Обсуждение и углубление понимания афоризма как девиза профессиональной деятельности. Коллективное обсуждение и выбор образа-метафоры профессионального стиля деятельности, отражающего приоритеты и ценности профессиональной деятельности. Создание рисунка, отражающего образ-метафору. Создание монолога-самопрезентации образа.

5. Презентация результатов групповой работы. – 25 мин.

«Защита» образов – концепций профессиональной деятельности педагогов. Возможность обмена вопросами, проясняющими суть, цели, особенности предложенных концепций.

6. Рефлексия игры. - 10 мин.

Анализ презентаций членами экспертной группы. Обмен впечатлениями, ощущениями, возникшими в ходе игры.

 

Комментарии для ведущего

 

Введение в игру

 

    «Каждый из нас когда-то был ребенком и учился в школе. У каждого в памяти сохранились имена любимых, а может быть, и нелюбимых учителей. Однако, с большой теплотой мы все-таки вспоминаем имена любимых наставников -  тех, чьи слова поддержки, внимания, участия мы помним до сих пор, потому что цифры, формулы и таблицы могут стереться в памяти, а что-то более важное остается в ней навсегда.

    Позволим себе вспомнить пример такого наставничества из истории.

   Филипп (отец Александра Македонского) не решался полностью доверить обучение и воспитание сына учителям музыки и других наук, входящим в круг общего образования, считая, что дело это чрезвычайно сложное, и, как говорится, кормило нужно тут и твердая узда.

    Поэтому царь призвал Аристотеля, самого знаменитого ученого из греческих философов. Для занятий и бесед он отвел Аристотелю и Александру одну из рощ, посвященных нимфам, где на каменных скамьях и в тенистых местах сидели  и гуляли учитель и ученик.

   Как известно, учеба пошла на пользу, и Александр, склонный к изучению наук и чтению книг, не только усвоил множество наук, но восхищался своим учителем Аристотелем и, по его собственным словам, любил учителя не меньше, чем отца, говоря, что Филиппу он обязан жизнью, а Аристотелю тем, что живет достойно (или же, что отцу он обязан жизнью, а  Аристотелю - всем тем, ради чего стоит жить).

     Похоже, это одно из высочайших признаний огромного влияния учителя на ценности и жизненные цели человека. Сегодня мы попробуем разобраться, что составляет современные ценности и приоритеты сегодняшнего учителя, каковы ваши профессиональные ориентиры и задачи.

    Другими словами, попробуем набросать портрет профессионала.

    Начинаем игру и переходим к разминке.

 

Разминка

 

   Из предложенного списка деловых и личностных качеств человека выберите 10 наиболее важных, с Вашей точки зрения, качеств, необходимых педагогу.

     Затем из выбранных качеств отметьте те, которыми в полной мере обладаете Вы сами.

  Соотнесите свой выбор с профессионально важными качествами, выделенными экспертами, разработавшими профессиограмму учителя и выделившими характеристики, которые должны составлять  коммуникативное ядро педагога.

 

Работа в группах

 

   Выберите из предложенных афоризмов один, который наиболее близко отражает Ваше профессиональное кредо,  и мог бы стать девизом вашей деятельности.

   Присоединитесь к коллегам, выбравшим афоризм из той же группы.

 

   Вашей группе предстоит придумать и изобразить образ-метафору, который воплощал бы в себе  групповые представления о профессиональном кредо учителя.

  Образ-метафора – предмет (одушевленный или неодушевленный) или явление, отражающие в переносной форме суть профессиональной деятельности, ее приоритеты и  главные ценности, особенности взаимодействия с окружающей средой.

  Сочините небольшой монолог от имени этого образа, в котором бы рассказывалось о том:

v    К чему стремится этот образ?

v    Чего хочет достичь или добиться?

v    Что может этот образ?

v    Как обычно взаимодействует с коллегами, подопечными, начальством, информацией и т.п.?

Стиль рассказа может быть каким угодно.

 

 

 

Презентация образов

Приглашаются участники по очереди от группы «коммуникаторов» (К), «предметников» (П), «организаторов» (О), «интеллигентов-просветителей» (И) (деление на группы происходит в зависимости от выбранного афоризма, для усиления игрового эффекта помеченного синим (К), желтым (П), зеленым (О) или фиолетовым (И) цветом на бланках игроков).

  После презентации метафор представителями групп целесообразно предложить участникам игры из других групп задать вопросы о различных сторонах представленного образа, особенностях его характера, взаимодействия с окружающими и т.п., поощряя внимание к принципам и приоритетам «образа», его ресурсам и возможностям.

  После аплодисментов группе, «защитившей» свой образ, ведущий раскрывает особенности типологии профессиональной направленности учителей каждой группы, делая акценты на ресурсах и сильных сторонах педагогов, отмечая, что может встречаться моно- и полинаправленность профессиональной деятельности учителя, а идентификация с одним из предложенных афоризмов является всего лишь попыткой экспресс-диагностики такой направленности.

   В завершении работы можно попытаться представить, как могут взаимодействовать эти образы-метафоры, а также рассмотреть образ управленца (менеджера образования), предложенный администрацией школы, обсудить его эффективность, стратегию деятельности и взаимодействия с выделившимися группами педагогов (в виде  представленных образов-метафор).

   При рефлексии игры можно предложить игрокам в произвольной устной  или письменной форме поделиться своими впечатлениями от игры, ее актуальности, субъективной значимости, пользе, рассказать, насколько они удовлетворены результатами обсуждения, что вызвало такую удовлетворенность или неудовлетворенность  и т.п.

 

Принципы работы во время игры

 

1. Принцип активности.2. Принцип исследовательской творческой позиции.

 


3. Принцип искренности.

 


4. Принцип свободы воли.


5. Принцип конфиденциальности.

 


6. Принцип равноправия

 

Ролевая игра «Портрет  профессионала»

Задание 1

     Из предложенного списка деловых и личностных качеств человека выберите 10 наиболее важных, с Вашей точки зрения, качеств, необходимых педагогу.

     Затем из выбранных качеств отметьте те, которыми в полной мере обладаете Вы сами.

 

Качества

Профессионально важные качества учителя

Мои личные качества

Исполнительность

 

 

 

Объективность, точность восприятия

 

3*

 

Стремление к успеху

 

 

 

Отказ от угроз и авторитарности

 

3

 

Независимость

 

 

 

Чувство нового

 

3

 

Эмоциональная устойчивость

 

3

 

Самостоятельность

 

 

 

Высокий уровень интеллекта и общей культуры

 

3

 

Деловитость

 

 

 

Потребность в общении

 

3

 

Самокритичность

 

 

 

Принципиальность

 

 

 

Эмпатия

(способность к сопереживанию и пониманию)

3

 

Энтузиазм

 

 

 

Жизнерадостность

 

 

 

Высокий самоконтроль

 

3

 

Экспрессивность

(владение речью, жестами, мимикой)

3

 

Авторитетность

 

 

 

Уважение прав и свобод личности

 

3

 

*Галочками помечены профессионально важные качества педагогов, на бланках игроков они, естественно,  не отмечаются.

Задание 2

     Выберите и подчеркните из предложенных афоризмов один, который наиболее близко отражает Ваше профессиональное кредо:

 

К

Капля долбит камень не силою, а часто падая.

 

Дайте детству созреть в детстве.

Синий цвет*

Понимание – начало согласия.

П

Чем больше у меня работы, тем больше я учусь.

 

Лучше изучить лишнее, чем ничего не изучить.

Желтый цвет*

Делай свое дело и познай самого себя.

О

Один алмаз полирует другой

 

Идти к цели через опыты и учиться на ошибках.

Зеленый цвет*

Час работы научит большему, чем день объяснений…

И

Не мыслям надобно учить, а мыслить.

 

Даруй свет, и тьма исчезнет сама собой.

Фиолетовый цвет*

Наша личность – это сад, а наша воля – его садовник.

 

* Для усиления игрового эффекта желательно предложить участникам бланки, на которых группы афоризмов были бы помечены указанным цветом

 

 

Задание 3      /бланк для учительской группы /

    Вашей группе предстоит придумать и изобразить образ-метафору, который воплощал бы в себе  групповые представления о профессиональном кредо учителя.

 Образ-метафора – предмет (одушевленный или неодушевленный) или явление, отражающие в переносной форме суть профессиональной деятельности, ее приоритеты и  главные ценности, особенности взаимодействия с окружающей средой.

 

Ваш образ:………………………………………………………………………

 

Сочините небольшой монолог от имени этого образа, в котором бы рассказывалось о том:

v    К чему стремится этот образ?

v    Чего хочет достичь или добиться?

v    Что может этот образ?

v    Как обычно взаимодействует с коллегами, подопечными, начальством, информацией и т.п.?

Стиль рассказа может быть каким угодно.

 

Ваш рассказ:…………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….Спасибо!!!

Задание 3    /бланк для административной группы/

       Вашей группе предстоит придумать и изобразить образ-метафору, который воплощал бы в себе  групповые представления о профессиональном кредо управленца, менеджера образования.

 Образ-метафора – предмет (одушевленный или неодушевленный) или явление, отражающие в переносной форме суть профессиональной деятельности, ее приоритеты и  главные ценности, особенности взаимодействия с окружающей средой.

 

Ваш образ:………………………………………………………………………

 

Сочините небольшой монолог от имени этого образа, в котором бы рассказывалось о том:

v    К чему стремится этот образ?

v    Чего хочет достичь или добиться?

v    Что может этот образ?

v    Как обычно взаимодействует с коллегами, подопечными, начальством, информацией и т.п.?

Стиль рассказа может быть каким угодно.

 

Ваш рассказ:…………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Спасибо!!!

Додаток 2

Профессиональная направленность педагогов

Тип структуры личности

Основные приоритеты и сильные стороны

Ведущие качества

Профессиональные деформации

Коммуникатор

 

Реализуется через поиск механизмов совместимости с учеником, через нахождение точек соприкосновения в неформальном общении

 

Сильные стороны

коммуникативная функция

 

 

 

 

Общительность

Доброта

Внешняя привлекательность

Эмоциональность

Пластичность поведения

Высокая нравственность

Экстравертированность

Низкая конфликтность

Направленность на взаимодействие

 

Излишняя общительность, говорливость, сокращение дистанции с партнером, снисходительность, инфантилизация партнера, стремление затрагивать интимные темы

Предметник

 

Реализуется в учебной миссии, воспитывает средствами изучаемого предмета, путем изменения восприятия ученика научной картины мира, углубления знаний по предмету

 

Сильные стороны –

конструктивная, методическая, обучающая, ориентировочная функции

 

 

Наблюдательность

Рационализм

Профессиональная компетентность

Убежденность п необходимости и значимости знаний

Стремление к творчеству

Самореализация

Направленность на себя, на задачу

Наукообразность рассуждений, избыточная рациональность, категоричность

Организатор

Реализуется во внеклассной деятельности, в сфере делового сотрудничества, коллективной заинтересованности, дисциплины

 

Сильные стороны –

исполнительная, мобилизационная, организаторская функции

 

Требовательность

Сильная воля

Энергичность

Самодисциплина

Лидерство

Авторитетность

Направленность на задачу, на взаимодействие

 

 

 

 

 

Избыточная активность, стремление поучать, претендовать на свободу окружающих, доминировать в формальных и неформальных отношениях

Интеллигент

 

Реализуется в высокоинтеллектуальной просветительской деятельности, развивающей миссии, популяризации науки, искусства, культуры

 

Сильные стороны –

Гностическая, воспитательная, информационная, пропагандистская, развивающая, исследовательская функции

 

 

 

Высокий интеллект

Высокая общая культура

Высокая нравственность

Принципиальность

Духовность

Приоритеты свободы и саморазвития

Направленность на себя, на задачу

Просветительство

 

 

Философствование, мудрствование, созерцательная позиция, уход в себя или «морализаторство»

 

Версия для печати